Положення про екологічну громадську раду при Департаменті екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації

1. Екологічна громадська рада при Департаменті екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації (далі - екологічна громадська рада) є консультативно-дорадчим органом громадських екологічних організацій Запорізької області та Департаменту екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації (далі - Департамент). Екологічна громадська рада створюється з метою співробітництва та взаємодопомоги громадських екологічних об'єднань (організацій). їх взаємодії з державними природоохоронними органами щодо вирішення природоохоронних питань у Запорізькій області.

2. Екологічна громадська рада у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, указами та розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами України, наказами директора Департаменту та цим Положенням.

3. Екологічна громадська рада створена за згодою представників громадських організацій Запорізької області, то увійшли до її складу. До екологічної громадської ради входять по одному представнику від громадських екологічних об’єднань (організацій) м. Запоріжжя та області, один представник від Департаменту для виконання функцій секретаря та як такий, що не входить до складу екологічної громадської ради.

До склад)’ екологічної громадської ради можуть бути прийняті представники громадських організацій області інших органів державної влади, місцевого самоврядування, установ та наукових закладів, діяльність яких пов'язана з охороною навколишнього природного середовища.

4. Членами екологічної громадської ради можуть бути представники громадських екологічних об'єднань (організацій) м. Запоріжжя та області, які легалізовані згідно з Законом України "Про об'єднання громадян" та подали заяву до Президії екологічної громадської ради. Повноваження представника мають бути підтверджені представницьким органом громадської організації.

5. Секретаря екологічної громадської ради від Департамеїгту призначає директор Департаменту.

6. Членів екологічної громадської ради від інших органів державної влади та місцевого самоврядування, установ та наукових закладів, діяльність яких пов'язана з охороною навколишнього природного середовища, призначають їх керівники.

7. Право на представництво в екологічній громадській раді надасться об’єднанню (організації), якщо за його включення проголосувало 2/3 екологічної громадської ради.

8. Основні завдання екологічної громадської ради:

1)  узгодження дій державних, громадських і комерційних організацій у галузі охорони навколишнього природного середовища:

2)  сприяння поліпшенню екологічного стану в м. Запоріжжя, його районах, районах області шляхом участі в розробці організаційних, правових, економічних та інших заходів, спрямованих на розв'язання проблем охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів;

3)  участь у розгляді пропозицій інвестиційних проектів, які в майбутньому можуть впливати на стан навколишнього природного середовища області;

4)  участь в-організації та проведенні еколого-економічної оцінки стану довкілля в області з метою надання допомоги обласній раді, обласній державній адміністрації у визначенні першочергових заходів щодо поліпшення екологічного і санітарного стану;

5)  сприяння організації проведення громадських обговорень та екологічних експертиз з подальшим наданням відповідного рішення щодо проектів і програм відомств, закладів та установ, підприємств. що пов'язані з втручанням у довкілля та середовище життєдіяльності людини, здійснення громадського контролю за ходом їх реалізації;

6)  створення постійних еколого-експертних колективів громадських організацій чи інших громадських формувань для проведення громадської екологічної експертизи проектів реконструкції/технічного переоснащення та нового будівництва, опрацювання пропозицій для прийняття відповідних рішень з цих питань з наданням відповідних рішень до Департаменту;

7)  організація та проведення громадських обговорень рішень з оцінки впливу на навколишнє природне середовище видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку;

8)  узагальнення, аналіз і формування громадської думки щодо охорони природи та конкретних екологічних ситуацій, оцінка обґрунтованості та соціальної ваш природоохоронних ініціатив та пропозицій громадськості та окремих громадян.

9. Екологічна громадська рада мас право:

1)  держувати в установленому порядку від державних органів, громадських організацій та посадових осіб необхідні для діяльності екологічної громадської ради доку менти, статистичні та інші матеріали;

2)  формувати тимчасові або постійні робочі груші, залучати фахівців органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, наукових працівників, експертів для проведення розробок, екологічних експертиз, соціологічних досліджень, програм, доповідей, звітів:

3)  запрошувати на свої засідання керівників підприємств, установ та організацій, а також місцевих органів влади, місцевого самоврядування та інших зацікавлених організацій при розгляді питань, що пов'язані з їх діяльністю;

4)  вносити до Департаменту пропозиції, що стосуються проблем користування природними ресурсами та охорони довкілля:

5)   організовувати та проводити громадські слухання у разі щодо об'єктів та видів діяльності, які становлять підвищену екологічну небезпеку, а також в інших установлених законом випадках з подальшим направленням до Департаменту відповідних протоколів або рішень для урахування при видачі висновків державної екологічної експертизи.

10. Екологічна громадська рада утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів. Склад екологічної громадської ради затверджується розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації.

11. Голова екологічної громадської ради:

1)   скликає та проводить засідання екологічної громадської ради, затверджує перелік питань для розгляду на засіданнях, підписує протоколи засідань;

2)   вирішує питання щодо організації діяльності екологічної громадської ради та виконання покладених на неї завдань;

3)  здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення та прийнятих екологічною громадською радою рішень.

12. У разі відсутності голови екологічної громадської ради його обов'язки виконує заступник голови екологічної громадської ради.

13. Основною формою роботи екологічної громадської ради с засідання, які проводяться за рішенням голови екологічної громадської ради при необхідності, але не менше ніж раз на квартал.

Засідання екологічної громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів, включаючи головуючого.

На засіданнях екологічної громадської ради, крім його членів, можуть бути запрошені й інші особи, що мають відношення до питань, шо розглядаються.

14. Рішення екологічної громадської ради оформляється протоколом засідання, який підписується головуючим та секретарем.

15. Секретар екологічної громадської ради:

1)   за дорученням голови екологічної громадської ради сповіщає членів про засідання та порядок денний;

2)   веде протоколи засідань:

3)   виконує інші функції за дорученням голови екологічної громадської ради.

16. Організаційне та інше забезпечення діяльності екологічної громадської ради здійснюється за сприянням Департаменту.