Положення про Департамент


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
від 13.10.2014 №526ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент екології та природних ресурсів

Запорізької обласної державної адміністрації

1. Департамент екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації (далі - Департамент) утворюється головою Запорізької обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.

2. Департамент підпорядкований голові Запорізької обласної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству екології та природних ресурсів України.

3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства екології та природних ресурсів України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови Запорізької обласної державної адміністрації, іншими нормативно-правовими актами у сфері охорони навколишнього природного середовища, а також цим Положенням.

4. Основними завданнями Департаменту є забезпечення реалізації на території області:

1) державної політики у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів (земля надра, поверхневі та підземні води, атмосферне повітря, ліси, тваринний і рослинний світ, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), екологічної безпеки, заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі);

2) здійснення управління та регулювання у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки у сфері поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), організації, охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду України, формування, збереження та використання екологічної мережі.

5. Департамент відповідно до визначених повноважень  виконує такі функції:

1) здійснює у межах своїх повноважень регулювання та координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки;

2) організовує та проводить державну екологічну експертизу відповідно  до діючого законодавства України;

3) здійснює видачу документів дозвільного характеру, висновків та погоджень документів у сфері екології та природних ресурсів, надає адміністративні послуги згідно з діючим законодавством;

4) затверджує нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин до водних об'єктів;

5) видає в установленому порядку дозволи на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, дозволи на спеціальне водокористування в разі використання води з водних об'єктів загальнодержавного значення, дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел (крім об’єктів I групи), дозволи на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, розглядає та реєструє декларації про утворення відходів відповідно до діючого законодавства;

6) узгоджує матеріали про можливість надання спеціальних дозволів на користування надрами для видобування підземних вод, погоджує проекти проведення на землях водного фонду робіт з будівництва об'єктів гідротехнічного, гідрометричного та лінійного призначення, днопоглиблювальних робіт, видобування піску і гравію, прокладення кабелів, трубопроводів та інших комунікацій (крім будівельних робіт та робіт на землях прибережних захисних смуг морів і на землях, зайнятих морями), погоджує дозволи на спеціальне водокористування в разі використання водних об’єктів місцевого значення, проекти водоохоронних зон, технологічні нормативи використання питної води для підприємств питного водопостачання, ліміти споживання питної води з комунальних та відомчих господарсько-питних водопроводів, індивідуальні регламенти скидання вод з накопичувачів промислових забруднених стічних вод та технологічних водойм у поверхневі водні об’єкти;

7) забезпечує у межах своїх повноважень погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земельних ділянок, розташованих на території чи в межах об’єкта природно-заповідного фонду або в межах прибережно захисної смуги на відповідній території;

8) організовує регіональний моніторинг навколишнього природного середовища, забезпечує у межах повноважень функціонування державної системи моніторингу довкілля на регіональному рівні;

9) забезпечує здійснення заходів щодо збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, формування екомережі, розвитку заповідної справи, охорони і використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду;

10) бере участь у розробці, реалізації та координації виконання  державних та місцевих програм охорони навколишнього природного середовища;

11) готує щороку спільно з відповідними органами виконавчої влади та подає до Мінприроди доповідь про стан навколишнього природного середовища області;

12) сприяє екологічній освіті та екологічному вихованню громадян, діяльності екологічних об'єднань громадян, рухів тощо;

13) забезпечує в межах своїх повноважень підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників;

14) бере участь у реалізації економічного механізму природокористування;

15) подає запити та пропозиції до Мінприроди щодо фінансування природоохоронних заходів за рахунок коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища;

16) забезпечує використання бюджетних асигнувань за цільовим  призначенням, складає й подає в установленому порядку фінансову звітність;

17) здійснює у межах, визначених законодавством України, функції з оперативного управління майном, що належить до об'єктів державної та комунальної власності;

18) здійснює інші функції відповідно до чинного законодавства;

19) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

20) розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів у сфері охорони навколишнього природного середовища;

21) за необхідністю бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи облдержадміністрації у сфері екології та природних ресурсів;

22) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

23) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації з питань природоохоронної діяльності;

24) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

25) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

26) опрацьовує в межах компетенції запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

27) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

28) інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

29) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування у сфері екології та природних ресурсів;

30) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

31) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

32) забезпечує захист персональних даних;

33) за дорученням керівництва здійснює представництво інтересів облдержадміністрації у судових інстанціях з питань діяльності Департаменту;

34) здійснює інші повноваження та функції, передбачені законодавством.

6. Департамент має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи облдержадміністрації у відповідній галузі;

4) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції Департаменту;

6) подавати пропозиції про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні норм та вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, використання, відтворення та охорони природних ресурсів;

7) подавати відповідно до законодавства правоохоронним та контролюючим органам інформацію про наявні правопорушення;

8) брати участь у міжнародному співробітництві з питань охорони навколишнього природного середовища, використання, відтворення та охорони  природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, виконання зобов'язань міжнародних документів та угод у межах компетенції Департаменту;

9) надавати адміністративні послуги згідно з діючим законодавством.

7. Департамент під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, апаратом облдержадміністрації, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Запорізької обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством екології та природних ресурсів України в установленому законодавством порядку.

9. Директор Департаменту:

1) здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Департаменті;

2) подає на затвердження голові Запорізької обласної державної адміністрації положення про Департамент;

3) забезпечує розробку та затвердження в установленому порядку структури і штатного розпису Департаменту в межах встановленої граничної штатної чисельності працівників;

4) затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту та посадові інструкції його працівників, розподіляє обов’язки між ними;

5) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Запорізької обласної державної адміністрації;

6) вживає заходів з удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

7) звітує перед головою Запорізької обласної державної адміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

8) може входити до складу колегії Запорізької обласної державної адміністрації;

9) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень;

10) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

11) представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Запорізької обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням голови Запорізької обласної державної адміністрації;

12) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному управлінні юстиції у Запорізькій області;

13) подає у встановленому порядку на затвердження голові обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

14) розпоряджається коштами у межах затвердженого у встановленому порядку кошторису Департаменту;

15) здійснює добір кадрів;

16) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;

17) призначає на посаду та звільняє з посади в порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, присвоює їм ранги державних службовців, здійснює заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

18) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Департаменту, які не є державними службовцями, здійснює заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

19) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

20) забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

21) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

10. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства екології та природних ресурсів України, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою Запорізької обласної державної адміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади.

11. Директор Департаменту має заступника, який призначається  на посаду та звільняється з посади головою Запорізької обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту в установленому порядку, відповідно до законодавства про державну службу.

12. Граничну штатну чисельність та фонд оплати праці працівників Департаменту  визначає голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

13. У Департаменті для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, може утворюватися колегія.

Склад колегії та положення про неї затверджує голова Запорізької обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту.

Рішення колегії провадяться в життя наказами директора Департаменту.

14. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.