Підзаконні акти

Постанови Кабінету Міністрів України:


від 07.08.2013 N 748 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» ;  

від 21.05.2009 № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»;

від 10.08.1992 № 459 «Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення»;

від 08.05.1996 № 486 «Про затвердження визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них»;

від 13.03.2002 № 321 «Про затвердження Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування»;

від 18.12.1998 № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів»;

від 25.03.1999 № 465 «Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами»;

від 11.09.1996 № 1100 «Про Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується»;

від 07.12.2005 № 1176 «Про затвердження форми заяви на одержання суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру»;

від 03.08.1998 № 1218 «Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів»;

від 31.10.1995 № 870 «Про Порядок передачі документації на державну екологічну експертизу»;

від 27.07.1995 № 554 «Про перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку»;

від 13.06.1996 № 664 «Про нормативи витрат на проведення державної екологічної експертизи»;

від 13.03.2002 № 302 «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян – підприємців, які отримали такі дозволи»;

від 28.12.2001 № 1780 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел», із змінами;

від 13.12.2001 № 1655 «Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря»;

від 29.11.2001 № 1598 «Про затвердження переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню»;

від 17.09.1996 № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», із змінами;

від 31.01.2007 № 106 «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм»;

від 30.03.1998 № 391 «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля»  із змінами.

від 07.08.2013 № 569 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансового забезпечення цільових проектів екологічної модернізації підприємств»

від 18.09.2013 № 756 «Питання проведення відбору цільових проектів екологічної модернізації підприємств»

від 18.03.2015 № 289 «Деякі питання забезпечення функціонування системи електронного сервісу у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців »

від 16.12.2015 № 1173 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо відповідності основним вимогам до дозвільної системи у сфері господарської діяльності»

»  

Інщі нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України:


Накази центральних органів виконавчої влади:


 Наказ Мінприроди України від 12.03.1993 № 19, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.03.1993 за № 13 «Про затвердження Інструкції про порядок встановлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення та Інструкції про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення»;

 Наказ Мінприроди України від 15.12.1994 № 116, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.12.1994 за № 313/523 «Про затвердження інструкції про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об’єкти із зворотними водами»;

 Наказ Мінприроди України від 29.09.2001 № 358 «Про затвердження плану заходів з усунення порушень вимог водного і земельного законодавства щодо використання і охорони земель водного фонду»;

 ДБН А.2.2.1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»;

 Наказ Мінприроди України від 09.03.2006 № 108, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.03.2006 за № 341/12215 «Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян - підприємців»;

 Наказ Мінприроди України від 27.06.2006 № 309, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.08.2006 № 912/12786 «Про затвердження Нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел»;

 Наказ Мінприроди України від 27.06.2006 № 309, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.08.2006 за № 912/12786 «Нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел»;

 Наказ Мінприроди України від 16.08.2004 № 317, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.09.2004 за № 1102/9701 «Про затвердження переліку типів устаткування, для яких розробляються нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел»;

 Наказ Мінприроди України від 10.05.2002 № 177, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.05.2002 за № 445/6733 «Про затвердження Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря»;

 Наказ Мінприроди України від 10.02.1995 № 7 «Про затвердження Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві»;

 Наказ Мінприроди України від 05.11.2004 № 434, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.11.2004 за № 1470/10069 «Про затвердження Порядку погодження природоохоронними органами матеріалів щодо вилучення (викупу), надання земельних ділянок»;

 Наказ Мінекономіки України від 04.12.2006 № 367 «Методичні рекомендації щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання»;