Надання публічної інформації

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом директора Департаменту


 

 

ПОРЯДОК

Опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в Департаменті екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

      1.1. Цей порядок розроблено на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та з метою систематизації роботи із запитувачами інформації в частині їх доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Департаменті екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації (далі за текстом – Департамент).

      1.2. Публічна інформація, розпорядником якої є Департамент – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання Департаментом своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні Департаменту відповідно до його повноважень.

      1.3. Запити щодо надання публічної інформації можуть бути подані до Департаменту в усній формі, в письмовій формі, по телефону, факсом, електронною поштою за вибором запитувача.

      1.4. У разі подання запиту до Департаменту інформація надається згідно з положеннями цього Порядку.

      1.5. Письмові запити щодо надання публічної інформації та запити, що надсилаються електронною поштою або факсом, складаються у довільній формі, але обов’язково мають містити:

П.І.Б. (найменування для юридичної особи) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також, номер засобу зв’язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

      1.6. Відсутність у запиті або наявність у неповному обсязі інформації про запитувача, зазначеної у пп. 1.5. цього Порядку, відповідно до ч. 1. ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» є підставою для відмови в наданні інформації, про що запитувачу письмово повідомляється в встановлений зазначеним законом термін. Повідомлення на запит, надісланий електронною поштою, надсилається запитувачу на вказану електронну адресу.

      1.7. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запити шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в Департаменті у відповідальної особи за реєстрацію та облік запитів на публічну інформацію та на офіційному веб-сайті облдержадміністрації (на сторінці Департаменту).

      1.8. У випадку надходження запиту на отримання інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь на який має бути надана не пізніше 48 годин з дня його отримання, відповідальна особа за реєстрацію та облік запитів на публічну інформацію перевіряє обґрунтованість визначення запитувачем свого запиту як термінового згідно з положеннями Закону України «Про доступ до публічної інформації» та об’єктивні обставини відповідного запиту. У разі визначення терміновості запиту необґрунтованою він розглядається у загальному порядку та у відповіді запитувачу окремо зазначаються підстави прийняття такого рішення.

      1.8. Відповідальність за достовірність даних та інформації, наведеної у запиті щодо надання публічної інформації, несе запитувач.

      1.9. У разі, якщо звернення громадянина серед інших перелічених питань містить питання, яке має ознаки запиту щодо надання публічної інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», то таке питання розглядається разом з іншими питаннями звернення у порядку, передбаченому Законом України «Про звернення громадян».

 

2.ПРОЦЕС ОТРИМАННЯ ЗАПИТІВ

ЩОДО НАДАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 

2.1 Запити щодо надання публічної інформації приймаються у робочі дні протягом робочого часу (з понеділка по четвер – з 8:00 до 17.00, у п’ятницю – з 8:00 до 15.45, обідня перерва – 12:00 до 12.45). Запити щодо надання публічної інформації у телефонному режимі, у письмовій чи усній формі не приймаються у неробочій час та протягом обідньої перерви.

2.2. Запити, надіслані поштою (в тому числі електронною), отримує відповідальна особа за реєстрацію та облік запитів на публічну інформацію та невідкладно (протягом однієї години з моменту отримання) реєструє і передає директору Департаменту (заступникам директора Департаменту, згідно із розподілом обов’язків) для накладання резолюцій. Час передачі письмових Запитів фіксується у відповідному журналі.

2.3. Відповідальна особа за реєстрацію та облік запитів на публічну інформацію періодично (але не рідше ніж 4 рази протягом робочого дня – о 9:00, 11:00, 13:00, 15:00) перевіряє наявність надходження нових запитів на електронну адресу Департаменту zdn@zdn.gov.ua. Нові запити реєструються.

2.4. Запити на публічну інформацію у телефонному режимі приймаються та оформлюються відповідальною особою за реєстрацію та облік запитів на публічну інформацію за телефоном: 224-70-28.

2.5. При звернені із запитом на отримання публічної інформації за телефоном структурні підрозділи (відділи, сектор) переадресовують запитувача на телефон відповідальної особи за реєстрацію та облік запитів на публічну інформацію. Відповідальна особа приймає запит, викладений за телефоном, і на його підставі, заповнює форму запиту щодо надання інформації, із зазначенням усіх реквізитів запиту, передбачених у пп. 1.5. цього Порядку, дати та часу прийняття запиту. В аналогічному порядку здійснюється прийом запиту на отримання публічної інформації, поданий в усній формі.

2.5. Запити на отримання публічної інформації, які надійшли засобами факсимільного зв’язку, оформлюються і реєструються як Запити, що надійшли поштою. Прийом факсограм здійснюється відповідальною особою за реєстрацію та облік запитів на публічну інформацію.

 

3. ПРОЦЕС РЕЄСТРАЦІЇ ТА ОБЛІКУ ЗАПИТІВ

ЩОДО НАДАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 

3.1. Реєстрації підлягають усі отримані запити щодо надання публічної інформації. Відсутність повної інформації про запитувача, зазначеної у пп. 1.5. цього Порядку, чи інша невідповідність запиту вимогам пп. 1.5 цього Порядку, не є підставою для відмови у реєстрації такого запиту.

3.2. Реєстраційною датою надходження Запиту щодо надання публічної інформації є дата фактичного дня його надходження до Департаменту. Запити, які надійшли після закінчення робочого часу, отримують реєстраційну дату наступного робочого дня за фактичним днем надходження до Департаменту.

3.3. Реєстрація та облік запитів щодо надання публічної інформації здійснюється відповідальною особою за реєстрацію та облік запитів на публічну інформацію в журналі реєстрації запитів щодо надання публічної інформації. На кожний окремий Запит оформлюється відповідна реєстраційна картка, в якій, крім даних, зазначених у пп. 1.5. цього Порядку, обов’язково фіксується час реєстрації.

3.4. При реєстрації запити щодо надання публічної інформації, які подані в електронній формі, дублюються на паперових носіях. При отриманні усного Запиту чи Запиту за телефоном відповідальна особа за реєстрацію та облік запитів на публічну інформацію заповнює форму запиту щодо надання публічної інформації, яка реєструється. 

3.5. На прохання заявника, який особисто подав запит щодо надання публічної інформації, відповідальна особа за реєстрацію та облік запитів на публічну інформацію на другому друкованому екземплярі Запиту, який запитувач залишає собі (за умови його стовідсоткової автентичності першому екземпляру запиту, який залишається в Департаменті) проставляє штамп з реєстраційним номером.

3.6. Реєстраційні картки, запити щодо надання публічної інформації на паперових носіях та відповіді, які надано запитувачу, формуються у справи та зберігаються в архіві Департаменту протягом 2 років з дати реєстрації.

 

4. ПРОЦЕС РОЗГЛЯДУ ЗАПИТІВ

ЩОДО НАДАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 

4.1. Первинний розгляд запитів щодо надання публічної інформації та накладення резолюцій із дорученнями на підготовку проекту відповіді запитувачу здійснює директор Департаменту, у разі його відсутності (відрядження, відпустка, тимчасова непрацездатність у зв’язку з хворобою тощо) резолюцію з дорученням на підготовку проекту відповіді накладають заступники директора Департаменту, згідно із розподілом обов’язків.

4.2. Резолюція оформляється протягом трьох робочих годин з часу реєстрації запиту. Для термінових запитів з терміном розгляду 48 годин резолюція оформлюється протягом 1 години після реєстрації запиту.

4.3. Відповідальна особа за реєстрацію та облік запитів на публічну інформацію не рідше ніж два рази на день (о 10:00 годині та 14:00 годині) передає запити з відповідною резолюцією до структурних підрозділів Департаменту, які згідно з резолюціями мають підготувати проект відповіді запитувачу. Термінові запити з терміном розгляду 48 годин передаються на розгляд структурним підрозділам Департаменту негайно відразу після накладання резолюції. Час передачі запитів на виконання відповідному структурному підрозділу фіксується у відповідному журналі.

4.4. Відповідальні працівники структурних підрозділів Департаменту невідкладно (протягом однієї години після отримання повідомлення про надходження запитів) отримують запити у відповідальної особи за реєстрацію та облік запитів на публічну інформацію. Час передачі запитів відповідальною особою працівникам структурних підрозділів Департаменту на розгляд та підготовку відповідей запитувачам фіксується у журналі реєстрації запитів щодо надання публічної інформації.

4.5. Структурні підрозділи розглядають запит та готують проект відповіді за підписом директора Департаменту. У разі його відсутності (відрядження, відпустка, тимчасова непрацездатність у зв’язку з хворобою) готується проект відповіді за підписом особи, що на той час виконує обов’язки директора.

У разі якщо запит стосується сфери повноважень декількох структурних підрозділів Департаменту, відповідальним за підготовку відповіді запитувачу є структурний підрозділ, зазначений першим в резолюції (на нього покладається узагальнення інформації).

4.6. Проекти відповідей подаються на підпис у 2 примірниках. До проекту відповіді у разі необхідності, додаються копії документів (як до першого, так і до другого примірників).

4.7. Термін підготовки відповіді зазначається в реєстраційний картці, але не може перевищувати 3 робочих днів.

4.8. Підготовлений проект відповіді запитувачу, завізований керівником структурного підрозділу, який готував проект (у випадку, коли інформацію готували декілька структурних підрозділів, проект відповіді візують всі керівники), передається відповідальній особі за реєстрацію та облік запитів на публічну інформацію для підписання та відправки. Дата та час передачі проекту відповіді фіксуються відповідальною особою у відповідному журналі.

4.9. При наданні відповіді запитувачу на електронну адресу лист за підписом директора Департаменту або особи, що виконує на той час обов’язки директора та копії документів скануються та відправляються електронною поштою у форматі «PDF».

4.10. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, термін розгляду такого запиту може бути обґрунтовано продовжено до 20 робочих днів при погодженні з директором Департаменту.

4.11. У разі продовження терміну розгляду запиту відповідний структурний підрозділ Департаменту, на розгляді якого знаходиться запит, не пізніше терміну, зазначеного у реєстраційній картці відповідного запиту як термін виконання запиту, готує проект листа на адресу запитувача про подовження терміну розгляду запиту з обґрунтуванням причин подовження за підписом директора Департаменту. Зазначений лист надається відповідальній особі з питань запитів на публічну інформацію в порядку, передбаченому п. 4.8. цього Порядку.

4.12. Керівники структурних підрозділів Департаменту несуть персональну відповідальність за організацію розгляду запитів щодо надання публічної інформації згідно з резолюцією та дотримання термінів їх розгляду у відповідному підрозділі, а також за зміст підготовлених структурним підрозділом проектів відповідей.

4.13. Після підписання відповіді на запит директором Департаменту відповідь з додатками передається відповідальній особі за реєстрацію та облік запитів на публічну інформацію для відправлення запитувачу. Дата та час передачі відповіді фіксуються у відповідному журналі.

 

5. ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ У ЗАДОВОЛЕННІ ЗАПИТУ

 

5.1. Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

-               розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

-               інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону України  «Про доступ до публічної інформації»;

-               не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених ч. 5 ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», п. 1.5. цього Порядку;

5.2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

5.3. Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту та інформації починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

 

6. ПРОЦЕС КОТНРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ТЕРМІНІВ РОЗГЛЯДУ ЗАПИТІВ ЩОДО НАДАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 

6.1. Відповідальна особа за реєстрацію та облік запитів на публічну інформацію здійснює контроль за дотриманням термінів розгляду запитів та підготовки проектів відповідей структурними підрозділами Департаменту.

6.2. Датою та часом фактичного виконання відповідним структурним підрозділом Департаменту завдання з розгляду відповідного запиту вважається дата та час реєстрації у відповідному журналі відповідальною особою за реєстрацію та облік запитів на публічну інформацію факту надання відповідним структурним підрозділом проекту відповіді запитувачу.

6.3. У разі порушення термінів підготовки проекту відповіді запитувачу структурним підрозділом Департаменту відповідальна особа за реєстрацію та облік запитів на публічну інформацію протягом одного робочого дня інформує про цей факт директора Департаменту для вжиття відповідних заходів.

 

7. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ РОЗПОРЯДНИКІВ ІНФОРМАЦІЇ

 

7.1. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

7.2. Запитувач має право оскаржити:

- відмову в задоволенні запиту на інформацію;

- відстрочку задоволення запиту на інформацію;

- ненадання відповіді на запит на інформацію;

- надання недостовірної або неповної інформації;

- несвоєчасне надання інформації;

- інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

7.3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.Завантажити форму надання запиту